Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen, websites, publicaties die worden beheerd door Braderij Merksplas VZW met maatschappelijke zetel gevestigd te 2330 Merksplas, Kleiryt 45 (hierna: "de website(s)" "publicatie")

Braderij Merksplas VZW staat los van enig verplicht lidmaatschap.

Door gebruik te maken van deze website, te publiceren, website of deel te nemen aan Braderij Merksplas aanvaardt u deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden na te leven. De algemene voorwaarden kunnen door Braderij Merksplas vzw op elk ogenblik naar eigen inzicht gewijzigd worden.

1. Intellectuele Eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Braderij Merksplas VZW.

De teksten, afbeeldingen, audiovisuele content, namen, tekens, logo's en andere items op de website kunnen door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten beschermd worden en mogen niet worden gereproduceerd en/of meegedeeld aan het publiek, anders dan noodzakelijk om de informatie online te kunnen bekijken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Wilt u toch overgaan tot reproductie en/ of mededeling aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van Braderij Merksplas vzw en/of een andere rechthebbende verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de verschillende wetten inzake intellectuele eigendom niet nodig is.

Als Braderij Merksplas VZW u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten vermelden, mag u geen werken gebruiken die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor uw gebruik op de Website. Onrechtmatige bijdragen en/of bijdragen die op enige wijze in strijd zijn met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijke verkeer geldt, zijn niet toegestaan. Braderij Merksplas vzw bekijkt de bijdragen niet vooraf en draagt terzake geen enkele verantwoordelijkheid. In elk geval vrijwaart u Braderij Merksplas vzw tegen alle mogelijke aanspraken van derden.

2. Privacy

In de privacyverklaring wordt uiteengezet op welke manier Braderij Merksplas vzw uw persoonsgegevens zal verwerken.

3. Aansprakelijkheid van Braderij Merksplas vzw

Braderij Merksplas vzw streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren maar geeft terzake geen garanties. Zou de informatie op de Website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Braderij Merksplas vzw hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie vanwege Braderij Merksplas vzw of derde partijen.

Braderij Merksplas vzw wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het aanbieden van haar diensten, behoudens ingeval van haar zware of opzettelijke fout.